Logo - Bundesverband Keramische Rohstoffe e.V.
Bundesverband Keramische Rohstoffe e.V. (BKR)
  • Bahnhofstr. 6
  • 56068 Koblenz
Telefon: 026112428