Logo - Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg
Industrie- und Handelskammer zu Neubrandenburg (IHK Neub)
  • Katharinenstr. 48
  • 17033 Neubrandenburg
Telefon: 039555970