IHK-Verweigerer e.V. Dortmund (IHKV)

Ostenhellweg 53
44135 Dortmund
Deutschland

02359 / 846
02359 / 846