Automaten-Verband Schleswig-Holstein e.V. (AVSH)

Dammstraße 56
24103 Kiel
Deutschland

0431 / 9 20 50
0431 / 9 52 34