Dropstop Weinausgießer - keine lästigen Flecken beim Einschenken

Association des fabricants, importateurs et fournisseurs de produits de cosmétique et de parfumerie (Ascopa)
0041/ 022 715 31 11
0041/ 022 715 32 13
Rue de St-Jean 98
1211 Genève 11
Schweiz