Logo - Landesfrauenrat Schleswig-Holstein e.V.
Landesfrauenrat Schleswig-Holstein e.V. (LFR)
  • Auguste-Viktoria-Str. 16
  • 24103 Kiel
Telefon: 0431552065