Logo - Berufsverband Discjockey e.V. Deutschland
Berufsverband Discjockey e.V. Deutschland  (BVD)